Dokumenti

IDOKUMENTI ŠKOLE

ODLUKE

PROCEDURE

Izjave nepostojanju sukoba interesa 2020.

Dominik Karajić
Vesna Tomorad
Vesna Brlek
2021.
Dominik Karajić
Nikolina Boc

Božica Galoić
Barbara Martinec

Izjave o nepostojanju sukoba interesa 2023.

Romeo Vincelj

Ivana Petrović

Jasna Milički

Dario Kapitan

Dinko Krstinić

Damir Galoić

Dominik Karajić

Tatijana Lenart

Danijel Makar

Irena Šafranko

Dominik Sugnetić

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA
Jasna Milički
Dinko Krstinić
Tatijana Lenart

Dario Kapitan
Damir Galoić
Tomislav Tomorad
Dominik Sugnetić

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA – TRANSPARENTNOST

 

Nabava

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA SANACIJA OŠTEĆENJA

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora za 2023. god.

Registar ugovora za 2022. god.

Registar ugovora za 2020.god. 

Registar ugovora za 2021.god. 

Registar ugovora zaposlenika 2020.

Registar ugovora zaposlenika 2021.

TIJELA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR

IZBOR ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKONSKI PROPISI

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske Narodne novine br.:
56/1990135/19978/1998 – pročišćeni tekst113/2000124/2000 – pročišćeni tekst28/200141/2001- pročišćeni tekst55/2001 -ispr.76/201085/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
87/200886/200992/2010ispr. -105/201090/201116/2012,  86/2012 – pročišćeni tekst i 94/2013152/20147/2017 i 68/2018118/2019
Zakon Zakon o izmjenama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:
98/2019
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/199329/199747/1999 i 35/2008
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013U-I-351/2016 i 64/2018
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Narodne novine br.:
158/2003198/2003138/2006 i 45/2011
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/2015 i 70/2019
Zakon Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Narodne novine br.:
17/2019
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.:
151/2004
Zakon Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima
za osnovnu i srednju školu
Narodne novine br.:
116/2018
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
Zakon Zakon o umjetničkom obrazovanju Narodne novine br.:
11/2011
Zakon Zakon o javnoj nabavi Narodne novine br.:

120/2016   

Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
Zakon Zakon o azilu Narodne novine br.:
79/200788/2010 i 143/2013
Zakon Zakon o strancima Narodne novine br.:
130/201174/201369/2017 i 46/2018
Pravilnik Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
Narodne novine br.:
68/2019
Pravlnik Pravilnik o udžbeničkom standardu
te članovima stručnih povjerenstva
za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
Narodne novine br.:
9/2019
Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,
učenika te sastavu stručnih povjerenstava
Narodne novine br.:
67/2014
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010 i 82/2019
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi Narodne novine br.:
40/1991
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
učenika s teškoćama u razvoju
Narodne novine br.:
24/2015
Pravilnik Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.:
102/2018 i 59/2019
Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Narodne novine br.:
34/1991
Pravilnik Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i
stručnih suradnika u osnovnoj školi
Narodne novine br.:
34/201440/2014 i 103/2014
Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama Narodne novine br.:
102/19
Pravilnik Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Narodne novine, br.:
67/2014 i 81/2015
Pravilnik Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi Narodne novine br.:
40/2014
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010  i  82/2019
Pravilnik Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Narodne novine br.:
6/2019
Pravilnik Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Narodne novine br.:
124/2009 i 73/2010
Pravilnik Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova
u elektroničkome obliku – e-Matici
Narodne novine br.:
86/2015 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama Narodne novine br.:
144/2011
Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine br.:
88/2003
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/201741/2019 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Narodne novine br.:
23/2011
Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta
za početak rada školske ustanove
Narodne novine br.:
141/2009
Pravilnik Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Narodne novine br.:
132/2013
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
62/2014
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja
stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Narodne novine br.:
28/201116/201460/2014-ispr. i 47/2017
Pravilnik Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja
tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
89/2008
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu Narodne novine br.:
41/2009
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca Narodne novine br.:
8/2006
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Narodne novine br.:
70/2018
Protokol Protokol o postupanju prema djeci
odvojenoj od roditelja – stranim državljanima
 Vlada RH 2013.