Natječaj za zasnivanje radnog odnosa kuhar/kuharica

Nikolina Boc   13 May, 2019  

OŠ Marija Bistrica raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa kuhar/kuharica na određeno puno radno vrijeme.

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o radu OŠ Marija Bistrica:
– završena srednja škola-program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma

Prijavi priložiti:
– životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, potvrdu o završenom-važećem tečaju higijenskog minimuna, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Rok za podnošenje prijava od 13. 05. do 21.05.2019.

Tekst natječaja