Monthly Archives: July 2018

skola1

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelji/ica klavira

admin   12 July, 2018  

Oš Marija Bistrica objavljuje Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelji/ica klavira.

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.